مشتری محترم، واحد ارتباط با مشتری (CRM) شرکت بصورت شبانه روز منتظر شنیدن نظرات شماست، تا پس از دریافت آن حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت پیگیری و دریافت شرح نظربا شما تماس حاصل  نمایدما را دنبال کنید