شماره فرم :
شماره پذیرش : تاریخ پذیرش: تاریخ تایید مالی: تاریخ گزارش بازدید: تاریخ تماس : شماره تماس:
نام مصاحبه شونده: نام مالک: مدل دستگاه: شماره سریال دستگاه: ساعت شروع کار: ساعت اتمام کار:
شرح موارد مندرج در گزارش انجام کار میزان رضایتمندی
بلیتا حدودیخیر
بلیتا حدودیخیر
بلیتا حدودیخیر
بلیتا حدودیخیر
بلیتا حدودیخیر
بلیتا حدودیخیر
ارزیابی اخلاق و نحوه برخورد پرسنل:

12345

ارزیابی پوشش ظاهری پرسنل

12345

ارزیابی عملکرد و مهارت پرسنل:

12345

ارزیابی کیفیت دستگاه

12345

ارزیابی تامین قطعات

12345

ارزیابی تناسب زمان انجام کار

12345

ارزیابی کیفیت قطعات مصرفی

12345

ارزیابی عملکرد مسئولین خدمات

12345

قطعات تعویض شده شماره فرم اقدام اصلاحی
تاریخ اقدام اصلاحی
توضیحات تکمیلی مشتری اظهار نظر رئیس کنترل و بازرسی
نام کارشناس رسیدگی به شکایت :
نام رئیس کیفیت :

ما را دنبال کنید